Kom meer te weten

Home

Supato Design is het website-bedrijf van Paul Vermeeren. Supato Design richt zich vooral op bedrijven die snel en goedkoop een goede website willen hebben.

Voorbeelden van websites die Supato Design reeds heeft gemaakt, kunt u hier zien. De kosten voor het maken van deze websites waren EUR 350,- per website + 21% omzetbelasting. Naast de kosten van het maken van de website zijn er maandelijkse kosten bij de host. De host is een bedrijf dat de domeinnaam voor u registreert en in stand houdt. Op dit moment zijn de kosten van de host eenmalig EUR 5,- en daarna maandelijks EUR 3,00. Deze kosten dienen rechtstreeks aan de host te worden betaald.

Ook voor onderhoud kunt u bij Supato Design terecht. Met onderhoud bedoel ik het regelmatig aanpassen van de inhoud van de website, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van nieuwe informatie en nieuwe foto’s op de website. Het onderhoud van websites kan ik verzorgen op uurbasis. Daarnaast is het ook mogelijk om een onderhoudsovereenkomst bij Supato Design af te sluiten.

Wilt u van mijn diensten gebruik maken, neem dan hier contact met mij op.

Over mij

Ik ben Paul Vermeeren.
Ik studeer Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit van Utrecht en in mijn vrije tijd interesseer ik mij graag in nieuwe ontwikkelingen in de moderne technologie.

Goed

Bij Supato Design staat goede kwaliteit op nummer 1. De website is pas klaar als die volledig voldoet aan de wensen van de klant. Ik ga door totdat de klant tevreden is. Indien dit extra uren vergt, besteed ik die graag.

Goedkoop

Bij mij zijn de kosten voor het maken en onderhouden van uw website zeer beperkt. Voor het maken van een website vraag ik maar EUR 350,- + 21% omzetbelasting. Voor het onderhouden van de website werk ik met een uurtarief van slechts EUR 8,00 + 21% omzetbelasting. Door deze lage kosten houden mijn klanten geld over om te investeren in hun eigen zaak.

Snel

Service lever ik binnen 24 uur. U kunt mij altijd sms-en, mailen of appen. Binnen 24 uur ontvangt u antwoord. Zo mogelijk worden aanvragen voor onderhoud binnen 24 uur gerealiseerd.

Veilig

Mijn website’s worden gehost bij een van de veiligste host-bedrijven in Europa. Dit is belangrijk om misbruik van uw website te voorkomen. De host treft heel veel veiligheidsmaatregelen om diefstal van uw gegevens te voorkomen.

Voordelen

Geschikt voor elk device

Ik maak websites die zich aanpassen aan het scherm van elk toestel. Dit betekent dat alle informatie van uw website goed zichtbaar is. Dit wordt “responsive webdesign” genoemd.

Website bewerken

U kunt kiezen als u een website laat maken of u teksten en/of foto’s door mij laat veranderen of zelf deze wilt aanpassen met WordPress. Hiermee zijn de teksten en foto’s makkelijk en simpel aan te passen. Als u hiermee geen ervaring heeft, krijgt u een uitleg toegestuurd of kunt u altijd vragen stellen.

Mijn aanpak

1
2
3
4

1. De gedachten van de opdrachtgever
Eerst bespreek ik met de opdrachtgever wat zijn gedachten zijn over de te maken website.

2. Voorbeeld uitwerken van de wensen van de opdrachtgever
Nadat ik met de opdrachtgever heb gesproken, maak ik een eerste ontwerp.

3. Ontwikkeling van de website
Het eerste ontwerp wordt met de opdrachtgever besproken.
Op basis van de opmerkingen en wensen van de opdrachtgever pas ik het ontwerp aan.
Na een aantal ontwerpen ontstaat de website.

4. Afronding
Uiteindelijk zijn alle wensen van de opdrachtgever verwerkt.
Om de website vervolgens op het internet actief te laten worden,
bestel ik de domeinnaam bij de host en plaats ik de website op het internet.






Geïnteresseerd geraakt in mijn diensten?
Contact opnemen


Portfolio

Centrum osteopathie
Margreeth Bronke
Kunstenares


In onderhoud

Contact

Supato B.V.
KvK  14108717
IBAN. NL32RABO0302830472
BIC. RABONL2U
Tel. 0621106006
webmail@supatodesign.nl
Cortenbacher Allee 4
6367 KZ Voerendaal

Copyright Supato Design 2019. Alle rechten voorbehouden.

Facebook Twitter LinkedIn Email

Algemene Voorwaarden Supato Design

  1. Supato Design is onderdeel van Supato B.V., kantoor houdende aan de Cortenbacher Allee, 6367 KZ te Voerendaal en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 14108717.
  2. De Algemene Voorwaarden Supato Design zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten waarbij Supato Design partij is. Eventuele (inkoop)voorwaarden van de partij waarmee Supato Design een overeenkomst sluit, verder te noemen opdrachtgever zijn niet van toepassing, ook als daarnaar door opdrachtgever in van haar afkomstige correspondentie en stukken uitdrukkelijk is verwezen.
  3. Alle aanbiedingen/offertes zijn voor Supato Design geheel vrijblijvend. Overeenkomsten komen eerst tot stand wanneer Supato Design, nadat zij de aanvaarding van opdrachtgever heeft ontvangen, deze per email heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Een aanbieding/offerte van Supato Design wordt geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen 4 weken is aanvaard door opdrachtgever.
  4. De in aanbiedingen/offertes opgenomen prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting.
  5. Facturering geschiedt direct na de levering tenzij anders is overeengekomen. Bij opdrachten met een doorlooptijd van meer dan 3 maanden kan Supato Design tussentijds factureren naar rato van het deel van de opdracht dat gereed is op basis van de tot op dat moment geleverde werkzaamheden. De opdrachtgever dient de facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen.
  6. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de vormgeving daarvan en programmatuur van Supato Design en zaken die Supato Design bij de uitvoering van de overeenkomst ontwikkelt en/of gebruikt, komen toe aan Supato Design, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen en tenzij schriftelijk niet anders is overeengekomen.
  7. Indien een overeenkomst uitgevoerd moet worden naar ontwerpen, foto’s, tekeningen of andere aanwijzingen van de opdrachtgever, garandeert de opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden wordt gemaakt. Dit geldt ook voor door opdrachtgever aan Supato Design verstrekte foto’s die op de website van opdrachtgever moeten worden geplaatst. De opdrachtgever vrijwaart Supato Design voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten, al dan niet strekkende tot schadevergoeding alsmede voor alle kosten die in verband daarmee voor Supato Design ontstaan, inclusief kosten van rechtsbijstand.
  8. De aansprakelijkheid van Supato Design voor schade die het gevolg is van haar toerekenbare tekortkoming is beperkt tot directe schade en ten hoogste de factuurwaarde exclusief omzetbelasting van het door Supato Design aan opdrachtgever geleverde gedurende de laatste 6 maanden. Opdrachtgever vrijwaart Supato Design voor aansprakelijkheid jegens derden. In geen geval is Supato Design gehouden tot vergoeding van indirecte schade waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van opdrachtgever door welke oorzaak dan ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van zaken of diensten.
  9. Op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Supato Design is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan of voortvloeien uit een met Supato Design gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Maastricht.
  10. Deze Algemene Voorwaarden Supato Design zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015.