Snel een goede en duidelijke website nodig?

Graag help ik bij het realiseren van een website
die de herkenbaarheid en specialisme
van uw bedrijf uitstraalt.
Meer informatie

Introductie

Ik heb al ruim 10 jaar ervaring met het ontwerpen en maken van websites. U kunt hier een recent deel van de websites die ik heb gemaakt, zien. De kosten voor het maken van een website start vanaf EUR 1000,- + 21% omzetbelasting, afhankelijk van de functionaliteiten. De prijs voor een webshop is in overleg. Naast de kosten van het maken van de website zijn er maandelijkse kosten bij de host. De host is een bedrijf dat de domeinnaam voor u registreert en in stand houdt. Op dit moment zijn de kosten van de host eenmalig EUR 5,- en daarna maandelijks EUR 3,-. Deze kosten dienen rechtstreeks aan de host te worden betaald.

Ook voor onderhoud kunt u bij Supato Design terecht. Met onderhoud bedoel ik het regelmatig aanpassen van de inhoud van de website, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van nieuwe informatie en nieuwe foto’s op de website. Het onderhoud van websites kan ik verzorgen op uurbasis. Mijn tarief is EUR 25,- per uur + 21% omzetbelasting. Daarnaast is het ook mogelijk om een onderhoudsovereenkomst bij Supato Design af te sluiten.

Contact opnemen

Ik ben Paul Vermeeren.
Ik studeer Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit van Utrecht en in mijn vrije tijd interesseer ik mij graag in nieuwe ontwikkelingen in de moderne technologie.

Het pakket

Al mijn website’s maak ik met de CMS (Content Management System) van WordPress. Dit is een platform om content aan de website toe te voegen. WordPress is ook de basis van een webshop. De prijs voor een webshop is op aanvraag.

Alle websites gemaakt door Supato Design, zijn responsive. Een website heeft een responsive design als de website op een telefoon even handig en duidelijk in gebruik is als op een pc / laptop.

U kunt naast het kopen van een website ook een onderhoudscontract afsluiten. Dit houdt in dat ik de aanpassingen op het gebied van inhoud voor de website verzorg.

Meer informatie

Goed

Bij Supato Design staat goede kwaliteit op nummer 1. De website is pas klaar als die volledig voldoet aan de wensen van de klant. Ik ga door totdat de klant tevreden is. Indien dit extra uren vergt, besteed ik die graag.

Goedkoop

Bij mij zijn de kosten voor het maken en onderhouden van uw website zeer beperkt. Het maken van een website start vanaf EUR 1000,- + 21% omzetbelasting. Voor het onderhouden van de website werk ik met een uurtarief van EUR 25,00 + 21% omzetbelasting. Door deze lage prijs is Supato Design de perfectie optie voor onder andere opstartende ondernemers.

Snel

Service lever ik binnen 24 uur. U kunt mij altijd sms-en, mailen of appen. Binnen 24 uur ontvangt u antwoord. Zo mogelijk worden aanvragen voor onderhoud ook binnen 24 uur gerealiseerd.

Veilig

Mijn website’s worden gehost bij een van de veiligste host-bedrijven in Europa, namelijk Strato. Dit is belangrijk om misbruik van uw website te voorkomen. De host treft heel veel veiligheidsmaatregelen om diefstal van uw gegevens te voorkomen. Strato biedt zelfs een gratis SSL certificaat aan bij het afsluiten van een abonnement. Een SSL certificaat zorgt voor het slotje naast de link.

Sluiten

Recente projecten

Contact

Benieuwd wat ik voor uw bedrijf kan betekenen?
Neem dan gerust contact met mij op!

  Informatie
  Supato B.V.
  KvK 14108717
  IBAN. NL32RABO0302830472
  BIC. RABONL2U
  Adres
  Seychellen 36
  3524 JA, Utrecht
  Nederland

  De algemene voorwaarden

  Algemene Voorwaarden Supato Design

  1. Supato Design is onderdeel van Supato B.V., kantoor houdende aan de Cortenbacher Allee, 6367 KZ te Voerendaal en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 14108717.
  2. De Algemene Voorwaarden Supato Design zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten waarbij Supato Design partij is. Eventuele (inkoop)voorwaarden van de partij waarmee Supato Design een overeenkomst sluit, verder te noemen opdrachtgever zijn niet van toepassing, ook als daarnaar door opdrachtgever in van haar afkomstige correspondentie en stukken uitdrukkelijk is verwezen.
  3. Alle aanbiedingen/offertes zijn voor Supato Design geheel vrijblijvend. Overeenkomsten komen eerst tot stand wanneer Supato Design, nadat zij de aanvaarding van opdrachtgever heeft ontvangen, deze per email heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Een aanbieding/offerte van Supato Design wordt geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen 4 weken is aanvaard door opdrachtgever.
  4. De in aanbiedingen/offertes opgenomen prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting.
  5. Facturering geschiedt direct na de levering tenzij anders is overeengekomen. Bij opdrachten met een doorlooptijd van meer dan 3 maanden kan Supato Design tussentijds factureren naar rato van het deel van de opdracht dat gereed is op basis van de tot op dat moment geleverde werkzaamheden. De opdrachtgever dient de facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen.
  6. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de vormgeving daarvan en programmatuur van Supato Design en zaken die Supato Design bij de uitvoering van de overeenkomst ontwikkelt en/of gebruikt, komen toe aan Supato Design, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen en tenzij schriftelijk niet anders is overeengekomen.
  7. Indien een overeenkomst uitgevoerd moet worden naar ontwerpen, foto’s, tekeningen of andere aanwijzingen van de opdrachtgever, garandeert de opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden wordt gemaakt. Dit geldt ook voor door opdrachtgever aan Supato Design verstrekte foto’s die op de website van opdrachtgever moeten worden geplaatst. De opdrachtgever vrijwaart Supato Design voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten, al dan niet strekkende tot schadevergoeding alsmede voor alle kosten die in verband daarmee voor Supato Design ontstaan, inclusief kosten van rechtsbijstand.
  8. De aansprakelijkheid van Supato Design voor schade die het gevolg is van haar toerekenbare tekortkoming is beperkt tot directe schade en ten hoogste de factuurwaarde exclusief omzetbelasting van het door Supato Design aan opdrachtgever geleverde gedurende de laatste 6 maanden. Opdrachtgever vrijwaart Supato Design voor aansprakelijkheid jegens derden. In geen geval is Supato Design gehouden tot vergoeding van indirecte schade waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van opdrachtgever door welke oorzaak dan ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van zaken of diensten.
  9. Op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Supato Design is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan of voortvloeien uit een met Supato Design gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Maastricht.
  10. Deze Algemene Voorwaarden Supato Design zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015.